Ambulancia – pre deti a dorast

Ambulancia vznikla 1. mája 1996 privatizáciou Detskej ambulancie č. 1 v Revúcej. Odvtedy nepretržite poskytuje služby v odbore pediatria a dorastové lekárstvo. Ambulancia od novembra 2016 sídli v nových priestoroch objektu Panorama Medicentrum na Železničnej ulici spolu s ďalšími dvoma pediatrickými ambulanciami. Personál ambulancie sa venuje sústavnému zvyšovanie svojej kvalifikácie formou účasti na seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí. Každoročne sa prispieva k lepšiemu vybaveniu ambulancie novými prístrojmi a k vylepšovaniu prostredia ambulancií. V roku 2005 sa spoločnosť transformovala zo SZČO na spoločnosť s ručením obmedzením.

Názov pracoviska:  Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Názov zariadenia: Cangar, s.r.o., Ambulancia VLDD

Adresa zariadenia: Medicentrum Panorama, Železničná ul. 1390/21, 05001 Revúca

Odborný zástupca: MUDr. Zita Cangárová
licencia číslo: LIC/BB/0197/05

Číslo telefónu: 058-4424412

Email: mudr.zita@cangar.sk

Lekár: MUDr. Zita Cangárová

Zdravotná sestra: Katarína Dorková


Služby

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme od narodenia až po nástup do pracovného pomeru. Zdravotná starostlivosť zahŕňa bežnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo ako i nadštandartné služby:

  • nadštandardná lekárska starostlivosť (na základe osobitnej zmluvy s klientom)
  • návštevy klientov v domácnosti
  • konzultácie cez telefón mimo ordinačných hodín
  • vyšetrenie CRP – zápalového markera z kvapky krvi priamo v ambulancii, čo výrazne redukuje podávanie antibiotík
  • zdarma telefonické konzultácie denne do 23.00 hod. do 1 roka života dieťaťa, čo hlavne ocenia mamičky pri prvom bábätku

Jazykové znalosti: slovenčina, maďarčina


ordinačné hodiny


CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV,

ZOZNAM  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB, pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník je spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

Vyšetrenia na administratívne účely
A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdeniaCena /Eur/
1.o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20
2.o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 25
3.o zdravotnej spôsobilosti  školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ) 5
4.o zdravotnej spôsobilosti do predškolského zariadenia (jasle, škôlka) 2
5.o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát 2
6.o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne5
7.o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 20
8.o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 10
9.vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí  vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 5
10.potvrdenie o spôsobilosti na štúdium na športovej škole5
11.potvrdenie o zdravotnom stave pre telovýchovné aktivity/ostaršenie/6
12.oslobodenie od telesnej výchovy2
13.potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia, MŠ4
B.  Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu     (na základe platných zákonných noriem):Cena /Eur/
14.vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
15.periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
16.výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
17.mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
18.posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 20
C.  Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektuCena /Eur/
19.komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo              zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne 2
20.nepovinné očkovanie 2
21.odber krvi na vlastnú žiadosť 5
22.klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 5
23.vyšetrenie bez poistenia 10
24.CRP vyšetrenie/nad 19 rokov a nekapitovaní poistenci/ , drogy v moči, Hb, Htk, Streptococcus pyogenes 4
25.prepichovanie uší + nasadenie náušníc 12
D.  Administratívne výkonyCena /Eur/
26.vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 7
27.výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta 10
28.vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu 1
29.vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne  a správne konanie – na žiadosť občana 7
30.potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov 1
31.výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia (napr. na štúdium do zahraničia)  10
32.Potvrdenie pre potreby ÚPSVaR, sociálny odbor –  pri narodení dieťaťa4
33.Potvrdenie pre potreby ÚPSVaR, sociálny odbor – o pravidelnej návšteve poradne a absolvovaní povinných očkovaní2
E. Výkony pre komerčné poisťovne Cena /Eur/
34.správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 10
35.vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ 10
36.bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá – podľa rozsahu 10
platí od 01.04.2015          Na VÚC Banská Bystrica  odoslané dňa  29.05.2015

Zmluvné zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Dôvera – zdravotná poisťovňa, a.s.

UNION, a.s.